برچسب: مهندس کشت زر

0

سند دستور غیرقانونی دولت برای اجرای پروژه های انتقال آب کوهرنگ ۳ و بهشت آباد که منجر به اعتراض نمایندگان خوزستان شد

  اتحاد خوزستان براى رسیدگى به تبعیض دولت تدبیر، همه ى مصاحبه ها وهشدارهاى نمایندگان استان در مورد بى اهمیتى دولت به بودجه استان و انتقال آب با مصوبه محرمانه دولت برهمه عیان شد....