برچسب: شب قدر

0

شب قدر

اى آن که در آشکارى اش پنهان است! اى آن که در نهان بودنش آشکار است! اى پنهانى که نهان نیست! اى آشکارى که دیده نمى شود! اى آن که هیچ توصیفگرى به حقیقتِ...